در حال نمایش 1–12 از 21 نتیجه

صندوق اسلحه 450

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی  106*51*42سانتی متر
ابعاد خارجی  118*51/5*50 سانتی متر
وزن350 کیلو گرم

 

داغ

گاوصندوق گنج بان مدل 150K کلیدی

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی  41/5*31*21سانتی متر
ابعاد خارجی  51/5*41/5*38 سانتی متر
وزن110کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 75K کلیدی

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی  31*28*14سانتی متر
ابعاد خارجی  41/5*36/5*30/5 سانتی متر
وزن70کیلو گرم

 

درب خزانه 200KR

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی  170*70*25سانتی متر
ابعاد خارجی  205*105*35 سانتی متر
وزن950کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 350DKK دوطبقه دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی  51/5*31*24/5سانتی متر
ابعاد داخلی 36/5*31*24/5سانتی متر
ابعاد خارجی  102/5*41/5*43/5 سانتی متر
وزن243کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 250KK کتابی دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 30/5*48/5*29سانتی متر
ابعاد خارجی  45*61/5*45/5 سانتی متر
وزن170کیلو گرم

 

گاوصندوق گنج بان مدل 250KK دوقفل

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 51/5*31*25سانتی متر
ابعاد خارجی  61/5*41/5*43/5 سانتی متر
وزن145کیلو گرم

 

650DKR

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 71*51*42سانتی متر
ابعاد خارجی  142*60*60 سانتی متر
وزن570کیلو گرم

 

750KR

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 108*48*38سانتی متر
ابعاد خارجی  122*61/5*56 سانتی متر
وزن480کیلو گرم

 

750S

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 104*50*44سانتی متر
ابعاد خارجی  120*66/5*72 سانتی متر
وزن680کیلو گرم

 

1000BS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 63*104*33سانتی متر
ابعاد خارجی  120*82*63 سانتی متر
وزن780کیلو گرم

 

1000KS

0
0 نقد و بررسی

 

پارامترهاي مجموعه: مشخصات صندوق های ایمنی
ابعاد داخلی 90*57*43سانتی متر
ابعاد خارجی  113*74*74 سانتی متر
وزن750کیلو گرم